Zaregistrujte se nyní jako zákazník a získejte 12% cenové zvýhodnění na všechny výrobky!

Množství:

  Účinně odstraňuje i tu nejzatvrzelejší připečenou mastnotu a skvrny od sladkých pokrmů, které se z trouby čistí nesmírně obtížně. Nepoužívejte v samočisticích troubách.

  • Změkčuje, uvolňuje a rozpouští připálené jídlo, připečenou mastnotu a skvrny od sladkých pokrmů.
  • Hustý gel bez abrazivních přísad.
  • Bezpečný uzávěr.

  Doporučené použití:

  Na smaltové vnitřky plynových a elektrických trub, na čištění mřížek, grilovacího náčiní, opékacích pánví a dalšího náčiní. POUŽÍVEJTE POUZE NA SMALTOVANÝ VNITŘEK. Nelze použít v samočisticích troubách a v troubách s průběžným čištěním.
  Nepoužívejte na hliníkové, lakované nebo chromované povrchy nebo jiným způsobem, než je popsáno výše.

  • Před použitím důkladně protřepat. (Před protřepáním se ujistěte, že je víčko pevně zavřené).
  • Použijte gumové nebo plastové rukavice a vhodnou ochranu očí a obličeje.
  • Z trouby odstraňte rošt a další zařízení.
  • Dovnitř trouby na dno umístěte malou misku. Do ní nalijte přiměřené množství přípravku na čištění trouby.
  • Čisticí prostředek nanášejte štětcem na vnitřek trouby, nejprve na zadní stěnu, poté na boční stěny a dno a nakonec na vrchní stěnu.
  • Do trouby vraťte rošt a naneste na něj přípravek.
  • Nechte působit 30 minut. (Silně znečištěné plochy mohou vyžadovat opětovnou aplikaci).
  • Houbou nebo hadříkem namočeným v teplé vodě setřete zbytky gelu.
  • Opláchněte hadříkem namočeným v octovém roztoku, postupujte shora dolů.
  • Snadno se nanáší. Troubu není třeba silně drhnout.
  • Lehce se roztírá po jakémkoliv povrchu, a tak může snadno působit a uvolnit i silnou vrstvu připečených nečistot.
  • Děti jej snadno neotevřou.

  Název složky Registrační číslo CAS Název 
  Water 7732-18-5 Voda
  Sodium Hydroxide 1310-73-2 Regulátor zásaditosti
  Sodium Tallowate 8052-48-0 Mýdlo (aniontový surfaktant)
  Xanthan Gum 11138-66-2 Zahušťovadlo
  Magnesium Sulfate Heptahydrate 10034-99-8 Modifikátor matrice
  C10-16 Ethoxylated Alcohol, 7 EO 68002-97-1 Neionogenní surfaktant

  NEBEZPEČÍ. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a obličejový štít. Nevdechujte výpary. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.