Množství:

  Předpírací sprej s jemnou vůní bez námahy odstraňuje skvrny od másla, tuku a omáček. Jedno rychlé stříknutí působí jako kouzlo na všech pracích stálobarevných textiliích a obzvláště účinně odstraňuje odolnou špínu z límečků a manžet.

  • SA8 Předpírací sprej obsahuje jedinečnou směs rozpouštědel a povrchově aktivních látek, které odstraňují mastné skvrny bez drhnutí a namáčení.
  • Použití aerosolového spreje je jednoduché a přesné.
  • Jemná citrusová vůně.
  • SA8 Předpírací sprej neobsahuje freony (CFC).
  • Jeden 400 ml sprej dokáže ošetřit límečky a manžety přibližně 80 košil!

  Pro zobrazení složení prosím klikněte zde.

  Název složky Registrační číslo CAS Název 
  Linear Alkyl Benzene 67774-74-7 Rozpouštědlo
  C10-16 Alcohol Ethoxylate 68002-97-1 Neionogenní surfaktant
  Isobutane 75-28-5 Hnací médium
  Propane 74-98-6 Hnací médium
  Propylene Glycol 57-55-6 Rozpouštědlo
  Fragrance Proprietary - see IFRAorg.org Vůně

  SA8 Předpírací sprej je vhodný pro jakékoli stálobarevné prací tkaniny včetně nemačkavých úprav.

  • Sprej držte zpříma cca 15 cm od látky.
  • Nastříkejte přímo na skvrnu.
  • Vyperte obvyklým způsobem.

  Skvrny odstraňujte co nejdříve, dosáhnete tak nejlepších výsledků. Odolné skvrny si mohou vyžádat druhou aplikaci spreje.

   

  Upozornění:

  • Nestříkejte na lakované povrchy, pračky a sušičky.

  NEBEZPEČÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Extrémně hořlavý aerosol. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí.