Datum účinnosti: 01/08/2015

 

Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků Internetových stránek Amway

Toto Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků internetových stránek Amway popisuje, jak společnost Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178, Puchheim (dále jen „Amway“), používá osobní údaje, které shromažďuje nebo získává od Návštěvníků (dále jen „Návštěvníci“) těchto Internetových stránek Amway (dále jen „Internetové stránky“). Toto Prohlášení popisuje, jak můžeme shromažďovat nebo získávat Vaše osobní údaje, jaké druhy osobních údajů můžeme shromažďovat, jak užíváme, sdílíme a chráníme tyto údaje, jak dlouho tyto údaje uchováváme, jaká jsou Vaše práva a jak nás můžete kontaktovat ohledně naší praxe v oblasti ochrany osobních údajů.

Pro informace o tom, jak můžeme shromažďovat a užívat osobní údaje jiných osob než Návštěvníků Internetových stránek, prosím čtěte Pravidla na ochranu osobních údajů Vlastníků podnikání Amway (dále jen „VPA“) nebo Privilegovaných zákazníků/Privilegovaných zákazníků plus, pokud jste Vlastníkem podnikání Amway, Privilegovaným zákazníkem plus nebo Privilegovaným zákazníkem (které zahrnují informace o tom, jak můžeme použít Vaše osobní údaje, když jste přihlášeni na Internetových stránkách jako VPA nebo Privilegovaný zákazník/Privilegovaný zákazník plus).

Klikněte na následující odkazy, kterými se dostanete přímo k příslušnému oddílu:

Jak můžeme shromažďovat nebo získávat Vaše osobní údaje
Jaké druhy osobních údajů můžeme shromažďovat
Jak užíváme námi shromažďované osobní údaje

Zaregistrujete-li se jako zákazník
Jak můžeme sdílet osobní údaje
Mezinárodní převody dat
Jak chráníme osobní údaje

Jak dlouho osobní údaje uchováváme
Odkazy na další internetové stránky
Aktualizace Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků Internetových stránek
Vaše práva
Jak nás kontaktovat

Jak můžeme shromažďovat nebo získávat vaše osobní údaje

Společnost Amway může shromažďovat nebo od Vás získávat osobní údaje prostřednictvím Vašeho používání Internetových stránek různými způsoby.

Můžete se rozhodnout, že nám své osobní údaje a další informace sdělíte prostřednictvím různých komunikačních kanálů poskytovaných na stránce „Kontaktujte nás“ na Internetových stránkách, jako například prostřednictvím e-mailové adresy, telefonních čísel nebo online formulářů společnosti Amway.

Můžeme používat cookies nebo podobné technologie, které shromažďují určité informace o používání Internetových stránek, když je otevřete, prohlížíte je a používáte je. Cookie je datový soubor umístěný v počítači nebo mobilním zařízení, používaném k návštěvě Internetových stránek. Třetím stranám umisťování cookies do Vašich zařízení neumožňujeme. Následující tabulka nabízí přehled cookies, která případně používáme a proč je používáme.

 • Následující cookie je pro fungování našich Internetových stránek nezbytně nutné.

 

Název cookie

Účel

 

Cart-content

Toto cookie uchovává podrobné informace o obsahu nákupního košíku Návštěvníka

 

 

 • Následující cookies nejsou pro fungování našich Internetových stránek nezbytná a obecně se používají k poskytování, údržbě a zlepšování našich služeb. Žádná z těchto cookies nepoužíváme bez Vašeho souhlasu.

 

Název cookie

 

Účel

Language

 

Toto cookie si zapamatuje výchozí jazykové nastavení uživatele

POLL_LV_ID_*

Toto cookie zaznamenává, že uživatel již vyplnil anketu

 

QUESTIONNAIRE_LV_ID*

Toto cookie zaznamenává, že uživatel již vyplnil dotazník

 

amway_language_code

 

Toto cookie si pro daného uživatele zapamatuje preferované nastavení země

preview_permission_profile*

Toto cookie uchovává výchozí nastavení uživatelského profilu

 

Preview_permission_attributes*

Toto cookie uchovává výchozí nastavení uživatelských atributů

 

footer_preview_*

Toto cookie uchovává výchozí nastavení uživatelského profilu a uživatelských atributů

 

JSESSION

Toto cookie sleduje průběh technické relace

 

CTSESSION

Toto cookie sleduje průběh technické relace

 

Google Analytics, Coremetrics, Omniture, Tealeaf

Tato cookies se používají ke shromažďování informací o používání našich Internetových stránek Návštěvníky. Veškeré údaje shromažďované prostřednictvím těchto cookies jsou anonymní a nejsou specifické pro daného uživatele. Mezi tyto informace patří počet Návštěvníků stránek, odkud Návštěvníci pocházejí a které stránky prohlíželi.

 

 

Cookies můžete v nastavení svého prohlížeče zakázat (například pod vlastnostmi „Preference“ nebo „Možnosti Internetu“ ve Vašem prohlížeči). Vezměte však na vědomí, že některé vlastnosti Internetových stránek nemusejí řádně fungovat, pokud jim zakážete používat cookies. Podrobné informace o tom, jak spravovat nebo mazat cookies, najdete na stránkách http://www.allaboutcookies.org/.

Jaké druhy osobních údajů můžeme shromažďovat

Prostřednictvím cookies uvedených v části „Jak můžeme shromažďovat nebo získávat Vaše osobní údaje“ můžeme shromažďovat informace týkající se Vašeho používání Internetových stránek, IP adresy, typu prohlížeče a operačního systému. Abychom mohli zpracovávat Vaše internetové nákupy, můžeme také shromažďovat informace o Vašich platbách a informace týkající se Vašich preferencí ve vztahu k výrobkům a o Vašem nákupním chování.

Prostřednictvím různých komunikačních kanálů poskytovaných na stránce „Kontaktujte nás“ na Internetových stránkách můžeme kromě toho shromažďovat Vaše kontaktní údaje jako jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a číslo faxu. Můžete nám rovněž dobrovolně poskytnout další údaje o Vás v souvislosti s Vašimi dotazy nebo připomínkami. Avšak doporučujeme Vám, abyste nám neposkytovali více Vašich osobních údajů, než je nutné pro naši řádnou odpověď na Vaše dotazy nebo připomínky.

Jak užíváme námi shromažďované osobní údaje 

Vaše osobní údaje užíváme (i) k odpovědi na Vaše připomínky nebo dotazy; (ii) ke zpracování Vašich internetových nákupů; (iii) k navázání styku mezi Vámi a Vlastníky podnikání Amway, (iv) ke zdokonalení Internetových stránek včetně zlepšení uživatelského komfortu; a (v) k diagnostice problémů s našimi servery. Pokud se rozhodnete neposkytnout nám svoje osobní údaje, nebudeme Vám moci výše uvedené služby poskytnout.

Zaregistrujete-li se jako zákazník

Zaregistrujete-li se jako zákazník, můžeme od Vás shromažďovat následující osobní údaje:

 • kontaktní informace (např. jméno, poštovní nebo e-mailovou adresu, faxové a telefonní číslo);
 • datum narození;
 • heslo;
 • daňové informace v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy;
 • platební informace (např. bankovní účet nebo čísla kreditních karet);
 • preference z hlediska výrobků, nákupní zvyky, historii nákupů a chování z hlediska výdajů;
 • preference v komunikaci.

Jiné osobní údaje můžeme shromažďovat pouze ve výjimečných případech. Když budeme potřebovat tyto Vaše osobní údaje zpracovávat, ujistíme se, že na to existuje platný právní základ (např. Váš výslovný souhlas).

Informace, jež o Vás získáme, lze použít na:

 • řízení Vaší registrace jako zákazníka;

 • vytvoření a řízení Vašeho online účtu a zodpovídání Vašich dotazů;

 • zpracování Vašich objednávek produktů nebo služeb;

 • komunikaci s Vámi;

 •  poskytnutí Vašeho jména, adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy Vašemu ABO Amway (Nezávislému vlastníkovi podnikání);

 • umožnění toho, abyste používali webovou stránku prostřednictvím využití cookies (např. nabídnutím funkce nákupního košíku, uložením souboru log v detailech a jazykových preferencích atd.);

 • zlepšení webové stránky včetně sledování a monitoringu Vašeho používání webové stránky prostřednictvím cookies a diagnostikování problémů se softwarem a hardwarem, které používáme;

 • provádění činností účetnictví auditu, fakturace a sběru údajů; a

 • dodržování uplatnitelných právních požadavků, průmyslových norem a našich strategií.

Rozhodnete-li se neposkytnout Vaše osobní údaje, nebudeme schopni poskytnout Vám výše uvedené služby.

 

Jak můžeme sdílet osobní údaje

Společnost Amway neprodává a nepronajímá Vaše osobní údaje, ani s nimi nijak jinak neobchoduje. Společnost Amway může Vaše osobní údaje sdílet pouze s následujícími subjekty:
 

 • subjekty v rámci společnosti Amway, kterým je v přiměřené míře nezbytné nebo žádoucí sdělit osobní údaje ze strany příslušné pobočky Amway;
 • Vlastníky podnikání Amway, aby jim umožnila komunikaci ohledně poradenství týkajícího se výrobků nebo objednávek, ohledně informací o výrobcích, které si od společnosti Amway objednáváte, a ohledně Podnikatelské příležitosti Amway a
 • státní úřady nebo jiné třetí osoby, pokud je to vyžadováno zákonem nebo je to v přiměřené míře nezbytné na ochranu práv, majetku a bezpečnosti jiných osob nebo nás samých.

Mezinárodní převody dat

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, můžeme předávat jiným pobočkám Amway nebo jiným subjektům její mateřské společnosti Alticor Inc. Některé z nich mohou mít sídlo v jiných zemích, než kde byly tyto údaje původně shromážděny. Zákony v těchto zemích nemusejí poskytovat stejnou úroveň ochrany dat jako země, v níž jste původně tato data poskytli. Když předáme Vaše osobní údaje na subjekty společnosti Amway v jiných zemích, budeme chránit tato data tak, jak je popsáno v tomto Prohlášení na ochranu osobních údajů a v souladu s příslušným právem. Alticor, Inc., mateřská společnost Amway, je certifikována v rámci programu na ochranu osobních údajů Safe Harbor, který vytvořily americké ministerstvo obchodu, Evropská komise a Švýcarsko a který upravuje shromažďování, uchovávání, používání, přenos a jiné zpracování osobních údajů převáděných z Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska do USA. Tento program uznala Evropská komise ve svém Rozhodnutí 2000/520/ES za program, který poskytuje dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů. Další informace najdete na stránce www.alticor.com/PrivacyPolicy.aspx týkající se Politiky ochrany osobních údajů Safe Harbor společnosti Alticor. Další informace o mezinárodních převodech dat najdete na stránce http://amway-europe.com/default.asp?zone=AboutAmway&lan=it&num=1 .

Jak chráníme osobní údaje

Uplatňujeme příslušná bezpečnostní opatření a používáme technické a organizační zabezpečení určené na ochranu Vámi poskytovaných osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, zveřejnění nebo použití.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytně nutné k plnění účelu, pro který byly získány (viz výše v části „Jak užíváme námi shromažďované osobní údaje“), pokud to zákony nevyžadují jinak.

Odkazy na další internetové stránky

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky vedené třetími osobami, jejichž praxe v oblasti informací a ochrany osobních údajů se liší od naší. Neneseme odpovědnost za praxi v oblasti informací a ochrany osobních údajů uplatňovanou takovými třetími osobami. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na všech internetových stránkách třetích osob, než tyto internetové stránky použijete nebo než poskytnete jakékoli osobní údaje nebo jakékoli jiné informace na takových internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Aktualizace Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků Internetových stránek

Společnost Amway může toto Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků internetových stránek kdykoli změnit. Pokud toto Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků internetových stránek změníme, budeme aktualizovat datum účinnosti a tyto změny nabudou účinnosti k datu jeho zveřejnění. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků internetových stránek.

Vaše práva

Vaše práva podle platných zákonů mohou zahrnovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu, vymazání nebo blokování takových osobních údajů a právo mít námitky proti určitým způsobům zpracování dat. Pro uplatnění těchto práv je třeba nám napsat písemnou žádost na naše kontaktní údaje uvedené níže.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy k tomuto Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků internetových stránek, pokud byste chtěli aktualizovat údaje, které o Vás máme, nebo uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese místní pobočky cz_obchodni@amway.com. Můžete rovněž napsat na adresu: Amway Česká republika, s.r.o., Nad Kazankou 29, 171 00 Praha 7.