Pro Vaši snadnější orientaci jsou otázky a odpovědi týkající se eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody rozděleny do následujících sekcí:

 
Filtr s lisovaným uhlíkovým blokem
Co je to lisovaný aktivní uhlík?
„Aktivní“ znamená, že uhlík byl zpracován tak, aby přímo v materiálu vznikly póry. Tyto póry zvětšují celkovou povrchovou plochu uhlíku. „Lisovaný“ znamená, že uhlík byl pomocí patentované technologie stlačen do porézních bloků. Když se voda dostane do kontaktu s aktivním uhlíkem, zachytí se v pórech filtru chemické látky a částice. Stěny pórů filtru také pohlcují (viz glosář) různé organické znečišťující látky. Čím větší je porozita a plocha aktivního uhlíku, tím větší je také jeho schopnost odfiltrovat znečišťující látky.
Odstraní uhlíkový filtr všechny znečišťující látky?

"Aktivní uhlík na sebe snadno váže a pohlcuje mnoho uhlíkových organických sloučenin, mezi něž patří například pesticidy či herbicidy. Nemá stejnou schopnost odstraňovat anorganické látky, jako jsou železo, vápenec, dusičnany, soli nebo ve vodě rozpustné těžké kovy jako chróm či kadmium. Uhlík použitý ve filtru eSpring obsahuje speciální kombinaci tří různých typů pórů:

 • Makropóry jsou velké póry zachycující látky s většími molekulami (atomová hmotnost více než 10 000 jednotek).
 • Přechodové póry zachycují látky se středně velkými molekulami s atomovou hmotností okolo 500 jednotek, mezi něž patří například pesticidy.
 • Mikropóry zachycují látky s malými molekulami s atomovou hmotností méně než 100 jednotek, jako jsou například trihalometany.
Proč filtr propouští minerální látky?
Uhlík obsažený ve filtru váže organické, tj. uhlíkové sloučeniny. Minerální látky a další anorganické sloučeniny nejsou založeny na bázi uhlíku. Proto se s uhlíkem obvykle nevážou a minerální látky zůstanou rozpuštěné ve vodě a přes filtr projdou.
Jaké anorganické látky eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody odstraní?
Dobře navržený uhlíkový filtr dokáže odstranit některé anorganické znečišťující látky. Naše společnost má prokázáno, že náš uhlíkový filtr dokáže účinně odstranit olovo, rtuť a radon. Důvody, proč vložka filtru eSpring dokáže účinně odstranit olovo a další vybrané anorganické sloučeniny, jsou složité. Zjednodušeně řečeno odstranění souvisí s omezenou schopností těchto látek vázat se na uhlík a s dalšími chemickými vlastnostmi vody. Naše společnost zkoumala, do jaké míry dokáže eSpring Zařízení na úpravu pitné vody odstranit i další anorganické látky. K dnešnímu dni je tato schopnost certifikována jen pro několik málo anorganických látek, které přísně nastavená pravidla splňují. Nebudeme o žádné látce tvrdit, že ji je náš filtr schopen odstranit, pokud si nebudeme jisti, do jaké míry je toho filtr schopen a zda si tuto schopnost uchovává po celou dobu životnosti. Obecně lze říci, že o tvrzeních výrobců uhlíkových filtrů o schopnosti jejich filtrů odstraňovat širokou škálu anorganických látek lze většinou pochybovat. Nevíme o žádném uhlíkovém systému, který by dokázal během životnosti filtru odstraňovat širokou škálu anorganických látek.
Dokáže eSpring Zařízení na úpravu pitné vody odstranit dusičnany?
Ne. Jak je uvedeno výše, systém eSpring nedokáže odstranit dusičnany.
Chlór není látka na bázi uhlíku a eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody jej dokáže i přesto odstranit. Jak je to možné?
Chlór je jednou z mála výjimek z pravidla o sloučeninách na bázi uhlíku. Chlór reaguje s povrchem uhlíkového filtru a přeměňuje se na chlorid. Díky této reakci je možné z vody chlór odstranit spolu s jeho nepříjemnou pachutí i zápachem. Pro spotřebitele je odstranění chlorové pachuti a zápachu velmi důležité. Množství chloridu ve vodě je zanedbatelné a není se jej nutné nijak obávat.
Množí se v uhlíkových filtrech bakterie?
Pokud jsou ve zdroji vody, kterou používáme, přítomné bakterie, mohou se v uhlíkovém filtru přes noc nebo v době, kdy jej nepoužíváme, množit. To platí pro všechny uhlíkové filtry na trhu – včetně filtrů ošetřených stříbrem. Součástí eSpring Zařízení na úpravu pitné vody je také ultrafialová lampa, která na výstupu z filtru vodu ošetřuje a ničí v ní obsažené choroboplodné bakterie, viry a cysty.
Slyšel jsem, že některé keramické filtry odstraňují bakterie. Je to pravda?
Některé keramické filtry dokážou na krátkou dobu odstranit některé konkrétní druhy bakterií. Čím déle se filtr používá, tím méně spolehlivé však takové odstranění je. Kdykoli výrobce filtru podobné tvrzení uvádí, žádejte, aby jej doložil výsledky testů prokazujícími schopnost filtru odstraňovat tyto mikroorganizmy i na konci uváděné doby životnosti.
Z čeho je vyroben netkaný předřazený filtr, který je součástí uhlíkového bloku filtru?
Na rozdíl od tkanin, které jsou vyrobeny ze tkaných vláken, je netkaná textilie vyrobena z jednoho listu či vrstvy. Netkaná textilie použitá ve vložce filtru eSpring je vyrobená ze syntetického polymeru známého pod názvem polypropylen. Polypropylen je inertní – to znamená, že během životnosti filtru chemicky nijak nereaguje, ani se nerozkládá. Jeho hlavním účelem je zachycovat částice a chránit uhlíkový blok.
Proč z nově nainstalovaného filtru vychází voda obsahující černé částice?
To chování je normální. Tyto černé částice jsou uhelný prach, který ve filtru zůstává z výroby. Nechte jednoduše vodu protékat a prachové částice se během několika minut vypláchnou. Necháte-li po instalaci nového filtru vodu několik minut protékat, důkladně tak filtr také provlhčíte a zvýšíte jeho adsorpční schopnosti.
Mění eSpring Zařízení na úpravu pitné vody pH vody?
Zpočátku ano. Aktivační proces zanechává na uhlíku zásaditý povrch podobající se kuchyňské sodě, který se po několika použitích smyje. Tato změna pH je přijatelná a nemá na konzumenta žádný vliv. Poté, co filtrem proteče přibližně 70 litrů vody, hodnota pH klesne a po přefiltrování 200 litrů je hodnota pH prakticky stejná jako u neupravené vody.
V upravené vodě vidím bílé částečky nebo vločky, které přitom v neupravené vodě nejsou. Co to je?
Základní příčinou těchto bílých částic je tvrdost vody. Přefiltrovaná voda může mít o něco vyšší pH než voda neupravená. Následkem toho se ve vodě rozpuštěný vápník a hořčík – což jsou prospěšné minerální látky – mohou vysrážet a tvořit bílé nebo šedé vločky, které klesají ke dnu nádoby. Tyto částice se obvykle objeví krátce po instalaci nového filtru, pokud máte tvrdou vodu. Ke vzniku těchto částeček může přispět také teplota.
Proč se v případě, že vařím přefiltrovanou vodu, vysrážejí vápník a hořčík častěji, než když vařím vodu nefiltrovanou?
Rozpustnost vápníku a hořčíku, což jsou minerální látky způsobující tvrdost vody, se při vypařování vody během varu snižuje a koncentrace těchto látek se zvyšuje. Důvodem vysrážení těchto minerálních látek může být také zvýšení pH vody, k němuž dochází při procesu filtrace. Když vaříte vodu přefiltrovanou zařízením eSpring, oba dva tyto faktory působí současně, což zvyšuje pravděpodobnost vysrážení minerálních látek. (K vysrážení minerálních látek může kromě toho dojít také při zmražení vody – to je důvod, proč se v ledových kostkách vyrobených z vody přefiltrované zařízením eSpring mohou někdy objevit bílé částečky.)
Proč se na kávě nebo čaji, pro jehož přípravu jsme použili filtrovanou vodu, občas vytvoří povrchový film?
Vědci, kteří tento jev zkoumali, zjistili, že jeho příčinou je reakce vápníku obsaženého v tvrdé vodě s přírodními látkami v kávě a čaji. Vzhledem k tomu, že upravená voda může mít o něco vyšší pH, je výskyt této reakce pravděpodobnější. K tomuto problému dochází pouze v případě tvrdé vody.
eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody jsme instalovali už před rokem a průtok vody zařízením se nesnížil.
Je i přesto nutné vyměnit vložku filtru?
Ano. Průtok vody zařízením závisí především na množství částic zachycených Vaším filtrem. Pokud se voda v místě, kde žijete, vyznačuje vysokou koncentrací pevných částic, filtr se může zanést dříve než za rok, což se projeví snížením průtoku. Pokud je koncentrace pevných částic ve vodě naopak nízká, filtr se nemusí zanést ani za několik let. Životnost filtru je ale dána jak jeho schopností odstraňovat fyzické nečistoty, tak i schopností pohlcovat chemické látky. Po uplynutí více než jednoho roku nemůžeme zaručit, že filtr bude stále schopen odstraňovat mnoho znečišťujících látek zachycovaných chemickou adsorpcí. Vzhledem k tomu, že tyto znečišťující látky jsou často bez chuti a zápachu, je jediným zaručeným způsobem jak zajistit, že Váš filtr bude i nadále fungovat, jak má, výměna v okamžiku, kdy si o to přístroj řekne.
Nemohou se znečišťující látky uvnitř uhlíkového filtru nahromadit a kontaminovat pak vodu vytékající z přístroje?
Pokud je přístroj řádně udržován a pokud v souladu s pokyny vyměňujete vložku filtru, takový problém nehrozí.
Pokud přístroj používá jen jedna osoba, nemohl by vydržet bez výměny uhlíkového filtru déle?
Ne. Pro udržení výsledných parametrů zaručených a prokázaných naší společností je nutné vložku filtru měnit každý rok – bez ohledu na množství upravené vody. Výzkum ukázal, že sloučeniny s velkými molekulami jsou velkými póry nejprve zachyceny, potom se ale prostupují dále a začnou ucpávat část menších pórů. To snižuje počet volných malých pórů schopných zachytit chemické látky s malými molekulami, takže schopnost odstranit tyto látky (trihalometany) se snižuje. Difúze látek s velkými molekulami a ucpávání malých pórů postupuje s časem a není závislé na celkovém množství přefiltrované vody. Abychom tedy zaručili, že si náš filtr zachová schopnost odstraňovat znečišťující látky s malými molekulami tak, jak tvrdíme, je nutné filtr vyměnit nejméně jednou ročně bez ohledu na celkové množství přefiltrované vody. Pokud filtr nevyměníte, přístroj nemusí fungovat tak, jak má.
Opotřebuje se jeden konec uhlíkového bloku filtru rychleji než druhý?
Ne. Mohlo by tomu tak být pouze v případě, že by voda proudila z jednoho konce filtru k druhému. eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody je konstruováno tak, že voda proudí radiálně směrem dovnitř podél celé délky filtru. To znamená, že znečišťující látky jsou rovnoměrně rozptýleny po celém filtru.
Jakým způsobem mám použitý uhlíkový filtr zlikvidovat?
Znečišťující látky zachycené uhlíkovým blokem filtru jsou pevně navázány na uhlík a k jejich opětovnému uvolnění do životního prostředí nedojde, takže filtr můžete zlikvidovat jako běžný domovní odpad. Ultrafialová lampa obsahuje malé množství rtuti, podobně jako tomu je u zářivek, a lze ji z přístroje vyjmout a zlikvidovat v souladu s místně platnými předpisy.

Ultrafialová lampa
Co je ultrafialové světlo? Způsobuje radioaktivitu vody?
Bylo přesvědčivě prokázáno, že ultrafialové světlo používané v eSpring Zařízení na úpravu pitné vody je bezpečné pro použití v domácnosti. Ultrafialové (UV) světlo je forma zářivé energie podobně jako viditelné světlo nebo rádiové vlny. Stejně jako tyto další formy zářivé energie vyzařuje i UV záření ze zdroje a vzduchem a prostorem se šíří rychlostí světla. Z tohoto důvodu můžeme jakoukoli formu zářivé energie nazývat zářením – ať už je jejím zdrojem slunce, žárovka nebo UV lampa umístěná v eSpring Zařízení na úpravu pitné vody. Záření není totéž co radioaktivita. Radioaktivní jsou pouze látky vyzařující jaderné záření jako například uran. eSpring Zařízení na úpravu pitné vody neobsahuje žádné radioaktivní materiály.
Používá se ultrafialové světlo běžně k úpravě vody?
Ano. Ultrafialové světlo bylo k úpravě vody poprvé použito v roce 1919 a jedná se o uznávanou a účinnou metodu úpravy vody bez použití chemikálií. Často jej používají zpracovatelé potravin, výrobci nápojů, dodavatelé balených vod, výrobci léků a další, kteří tímto způsobem upravují vodu používanou ve svých výrobních procesech.
Nemůže se voda nedopatřením dostat k UV žárovce a způsobit poškození lampy nebo přístroje?
Ne. UV žárovka je od vodního okruhu dokonale izolována.
Má náplň filtru používaná v eSpring Zařízení na úpravu pitné vody jedinečné konstrukční řešení?
Konstrukční řešení uhlíkového/ultrafialového filtru eSpring Zařízení na úpravu pitné vody je jedinečné a od konkurence se odlišuje celkem osmnácti americkými a mnoha mezinárodními patenty (viz str. 39).
Jak dlouho zůstává UV lampa v přístroji zapnutá?

UV lampa je zapnutá vždy, když přístrojem protéká voda nebo po dobu nejméně 30 sekund. Pokud přístrojem upravovaná voda protéká dobu kratší než 15 sekund a následně je přívod vody uzavřen, UV lampa zůstane zapnutá do doby, než uběhne 30 sekund. UV lampa se vypne po 30 sekundách, pokud voda do přístroje nepřitéká déle než 30 sekund. Pokud voda k úpravě přitéká déle než 30 sekund, zůstane UV lampa zapnutá po celou dobu, kdy přitéká voda, plus dalších 5 sekund.

POZNÁMKA: Pokud není přístroj eSpring zapojen do elektrické zásuvky, UV lampa se nezapne.

 

Instalace a použití
Snižuje eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody průtok vody vodovodním kohoutkem?
Po instalaci eSpring Zařízení na úpravu pitné vody zůstává průtok nefiltrované vody beze změny. Filtrovaná voda poteče ale maximálním průtokem 3,4 l/min. Tento snížený průtok zaručuje, že voda zůstává v kontaktu s uhlíkovým blokem filtru a se světlem UV lampy dostatečně dlouho, aby mohla být řádně upravena.
Existuje přímý vztah mezi vstupním tlakem vody a jejím průtokem? Co je lepší: nízký tlak/průtok, nebo vysoký tlak/průtok?
Existuje přímý vztah: nízký tlak bude mít za následek nízký průtok. Rozdíl v odstraňování nečistot je však při srovnání nejnižšího a nejvyššího tlaku, se kterým je přístroj schopen pracovat, zanedbatelný. Při nižším tlaku lze dosáhnout mírně lepšího odstranění díky delší době kontaktu. V rozbočovači, popř. ve ventilu přídavného kohoutku je vestavěn regulátor průtoku, který omezuje maximální průtok.
Proč je nutné po delší době nečinnosti nechat přístrojem jednu minutu protékat vodu?
Pokud přístroj nebyl používán, mohly se ve vodě, která zůstala ve výstupním potrubí a v rozbočovači namnožit bakterie. Jednominutovým propláchnutím tuto vodu odstraníte a nahradíte ji vodou, která byla ošetřena UV lampou.
Co se stane, když do eSpring Zařízení na úpravu pitné vody pustím horkou vodu?
Není pravděpodobné, že by v případě, že necháte po velmi krátkou dobu eSpring Zařízením na úpravu pitné vody protékat horkou vodu, došlo k fyzickému poškození přístroje. Použití studené vody se však doporučuje z jiných důvodů. Při použití studené vody je ve srovnání s horkou vodou účinnost aktivního uhlíku větší. Testy prokázaly, že optimálního odstranění nečistot a adsorpce znečišťujících látek se dosáhne při průměrné teplotě vody 25°C. Při vyšších teplotách je účinnost filtru nižší. Ve studené vodě zůstávají znečišťující látky vázány na uhlík. V horké vodě se mohou některé obtížně odstranitelné znečišťující látky z uhlíku uvolnit a mohou se dostat do upravené vody. Použití horké vody může také poškodit mechanickou pevnost přístroje.
Existují okolnosti, kdy není vhodné eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody používat?
Ano. Je tomu tak v případech, kdy dojde k výpadku elektřiny, když je vydána výstraha o nutnosti převařovat vodu před konzumací nebo když je voda označena jako nepitná. V případě, že je vydána výstraha o nutnosti převařovat vodu před konzumací, obraťte se na místní hygienickou stanici nebo na dodavatele vody, který Vám poskytne další informace týkající se bezpečného použití vody.
Měli bychom pokračovat v používání eSpring Zařízení na úpravu pitné vody i v případě,
že hygienické orgány vydají výstrahu o nutnosti převařovat vodu před konzumací?
Výstrahu k převařování vody před konzumací mohou hygienické orgány vydat z mnoha důvodů. V takových případech vědí tyto orgány nejlépe, jaká preventivní opatření musí veřejnost přijmout. Při výskytu podobných situací našim zákazníkům doporučujeme řídit se pokyny příslušných úřadů.
Má na funkčnost přístroje vliv jeho umístění a instalace?
Pokud je zařízení ve svislé poloze, bude fungovat správně bez ohledu na to, zda je umístěno na pracovní desce nebo pod dřezem. Při instalaci se pečlivě řiďte instalačními pokyny uvedenými v Příručce uživatele.
Co dělat v případě, že eSpring Zařízení na úpravu pitné vody nelze připojit k vodovodní baterii?
Ventil rozbočovače a redukce, které jsou součástí systému, jsou navrženy tak, aby je bylo možné připojit prakticky ke všem bateriím, které se na Vašem trhu používají. Může se ale stát, že budete mít baterii neobvyklé konstrukce, k níž nepůjde redukce připojit. V takovém případě telefonicky kontaktujte naše obchodní oddělení, které Vám poradí, zda je k dispozici potřebná speciální redukce. V případech, kdy nelze použít žádnou ze speciálních redukcí, nebo v případě, že máte kuchyňskou baterii s výsuvnou sprchou, zákazníkům doporučujeme použít montáž pod dřez, je-li to možné. Další možností je nechat vyměnit baterii. Pokud nechcete postupovat podle žádné z výše uvedených možností, není možné ve Vaší domácnosti systém použít.
Jaký vliv může mít kolísání napětí v síti na elektroniku eSpring Zařízení na úpravu pitné vody?
Systém je navržen tak, aby byl velmi odolný vůči výkyvům napětí.
Když se v Příručce uživatele uvádí „nepoužívejte rostlinné oleje, vazelínu nebo jiná maziva, amoniak, alkoholy, kyseliny
nebo silné čisticí roztoky“, vztahuje se toto upozornění na vnitřní nebo vnější stranu pláště zařízení?
Na obě, hlavním problémem je plášť zařízení. Tyto agresivní roztoky by mohly v průběhu času poškodit jednotlivé součásti pláště a mohly by také způsobit změnu barevného odstínu.
Je upravenou vodu možné skladovat?
Ano. Abyste zabránili kontaminaci upravené vody, uchovávejte ji ve sterilní nádobě s pevným uzávěrem. Při pokojové teplotě takto vodu můžete uchovávat nejvýše 24 hodin. Pokud upravenou vodu nalijete do vzduchotěsně uzavřené nádoby, kterou budete skladovat v chladničce, můžete ji takto uchovávat až jeden týden.
Může olej a kouř v kuchyni poškodit eSpring Zařízení na úpravu pitné vody?
Za normálních okolností olej ani kouř v kuchyni zařízení nepoškodí. Pokud ale zařízení nebudete pravidelně čistit, může v průběhu času dojít ke změně jeho barevného odstínu. Přístroj udržujte v čistotě jednoduše otíráním zředěným roztokem DISH DROPS™ Koncentrovaného přípravku na mytí nádobí.
Může se uhlíkový filtr předčasně ucpat, pokud filtruje vodu s vysokým obsahem sedimentů?
I při úpravě vody s vysokým obsahem sedimentů uhlíkový blok filtru eSpring Zařízení na úpravu pitné vody většinou vydrží po celou dobu své uváděné životnosti: jeden rok nebo 5000 l. V podmínkách, kdy se ve vodě vyskytují extrémně vysoké koncentrace sedimentů, může být životnost filtru kratší.
Jak dlouho musí být voda v kontaktu s lisovaným uhlíkovým filtrem nebo UV lampou, aby byly účinně odstraněny
organické znečišťující látky a zničeny bakterie?
Doba kontaktu s uhlíkovým filtrem a UV lampou je pouze jedním z faktorů, který má vliv na účinnost úpravy vody. eSpring Zařízení na úpravu pitné vody je navrženo tak, aby při všech hodnotách průtoku, pro které je jednotka určena, byla doba kontaktu dostatečně dlouhá. Systém obsahuje regulátor průtoku, který omezuje maximální průtok na 3,4 l/min. Mezi další faktory ovlivňující účinnost úpravy vody patří kromě jiného typ použitého uhlíku, konstrukční řešení uhlíkového filtru a intenzita UV záření.
Co když zákazník odjede na 3 měsíce mimo domov? Co by měl udělat s nespotřebovaným filtrem?
Systém je třeba před odinstalací mít 24 hodiny trvale zapojený do sítě, aby monitor správně uložil informace do vložky filtru. Pokud se systém a vložka filtru nebudou používat déle než jeden měsíc, nechte filtr po 48 hodin zcela vyschnout a uložte ho do uzavíratelného igelitového sáčku, aby se k němu nedostal vzduch ani vlhkost. Takto vyjmutou vložku byste také po dobu, kdy se nepoužívá, měli skladovat v chladu. Jakmile bude zařízení připraveno k opětovnému pravidelnému používání, vložku filtru opět nainstalujte.
Z jakých filtračních stupňů se vložka skládá a jaký je její průtokový profil?

Jedná o následující stupně:

1. stupeň – Vnější hrubý předřazený filtr s velkostí pórů cca 100 mikronů.
2. stupeň – Vnitřní předřazený filtr na jemné nečistoty o velikosti cca 5 mikronů.
3. stupeň – Blok aktivovaného uhlíku s tloušťkou filtrační vrstvy jeden palec sloužící k odstranění organických látek a částic o velikosti do 0,2 mikronu.

Profil průtoku:
Voda proudí přes uhlíkový blok a poté kolem ultrafialové lampy. Následně z kohoutku systému eSpring umístěného na pracovní desce nebo pod dřezem vychází upravená voda. Nejdříve se průchodem vody přes vložku filtru odstraňují sedimenty a nerozpuštěné pevné látky, které by mohly omezit průchod UV záření vodou. Voda proudí přes uhlíkovou část vložky filtru směrem k nerezové narážce, odkud je tok nasměrován k ultrafialové lampě. Nerezová narážka zabraňuje tomu, aby ultrafialová lampa narazila na uhlíkovou část filtru. Světlo z ultrafialové lampy má takovou vlnovou délku, která ničí DNA bakterií a virů, čímž jim brání v množení a vodu dezinfikuje.

Jaká je spotřeba proudu, když zařízení eSpring zrovna vodu nefiltruje?
eSpring Zařízení na úpravu pitné vody spotřebuje v pohotovostním režimu cca 2,5 W (UV lampa je vypnutá). Spotřeba se týká základního fungování elektronického modulu, především se jedná o napájení nezbytné pro osvícení displeje. Spotřeba systému eSpring se zapnutou UV lampou je cca 60 W, jak je uvedeno v Příručce uživatele.
Kde se nachází sériové číslo?
Po odstranění vrchního krytu najdete sériové číslo eSpring Zařízení na úpravu pitné vody na přední části (modré) pláště ve spodní části bílého štítku. Všechna sériová čísla eSpring mají 13 znaků, začínají nulou a končí čtyřmi písmeny.
Jaké je doporučení pro skladování?
Doporučuje se pravidelné denní používání nebo přístroj používat alespoň jednou za dva týdny. Pokud nebudete systém eSpring a vložku filtru používat déle než jeden měsíc, vložku filtru nechte 48 hodin schnout, nebo dokud nebude filtr zcela suchý (to může trvat 2–3 dny), pak ho uložte do uzavíratelného igelitového sáčku, aby se k němu nedostal vzduch ani vlhkost. Jakmile bude zařízení připraveno k opětovnému pravidelnému používání, vložku filtru opět nainstalujte. Hadice na pracovní desce k systému eSpring by se měly jednou za dva roky vyměnit.
Právě jsem vyměnil náhradní náplň v eSpring Zařízení na úpravu pitné vody, ale přístroj stále pípá.
Jak to můžu zastavit?

Pokud Váš přístroj stále pípá nebo se po výměně náhradní náplně ozývá nepřerušovaný tón, vrchní kryt a filtr pravděpodobně nejsou správně nasazeny.

 • Vyjměte vrchní kryt a nový filtr.
 • Opětovně vložte filtr, nejdřív ho nasaďte a poté otočte doprava a utáhněte.
 • Pečlivě nasaďte vrchní kryt.
 • Při správném nasazení by mezi vrchním krytem a základnou neměla zůstat mezera.

Po správné výměně filtru by zařízení mělo řádně fungovat celý rok nebo do přefiltrování 5000 litrů vodu podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Jak velký otvor je potřeba pro instalaci přídavného kohoutku?
Většina standardních nerezových dřezů má otvor na baterii s výsuvnou sprchou (s odnímatelnou krytkou), jehož průměr odpovídá rozměrům eSpring Přídavného kohoutku. eSpring Přídavný kohoutek vyžaduje otvor s průměrem 32 až 38 mm, je možné, že budete muset použít nástroj na řezání otvoru v kovu o průměru 32 mm, či prodlouženou nebo nastavitelnou pilu na otvory. Můžete použít i otvor o průměru 38 mm, je to však maximální možná velikost otvoru. Kohoutek nebude na dřezu dobře držet, pokud bude průměr otvoru větší než 38 mm. U porcelánových nebo keramických dřezů je nutné obrátit se na instalatéra nebo jiného dodavatele, který zajistí řádné vyvrtání otvoru.

Konkurenční systémy a technologie na úpravu vody
Jaké jsou výsledky srovnání eSpring Zařízení na úpravu pitné vody s konkrétními konkurenčními výrobky?

Zpravidla výsledky srovnání s konkrétními konkurenčními výrobky nezveřejňujeme. Zastáváme názor, že naše výrobky prodáváme díky jejich přednostem, nikoli hanění našich konkurentů. Každopádně sledujeme nejnovější technický vývoj a poskytujeme Vám veškeré informace, které potřebujete, abyste mohli eSpring Zařízení na úpravu pitné vody prezentovat jako jedničku na trhu co do výkonu i hodnoty. Domníváme se, že nejlepší je vyhodnotit tvrzení našich konkurentů – a pak tato tvrzení porovnat s publikovanými informacemi o eSpring Zařízení na úpravu pitné vody. Tato příručka k výrobku Vám poskytuje základní informace o výhodách a nevýhodách různých technologií. Při hodnocení tvrzení konkurenčních výrobců si položte následující otázky:

 1. Jaká konkrétní tvrzení konkurenční výrobci uvádějí?
 2. Jsou tato tvrzení podložena výsledky testů?
 3. Ověřil výsledky testování nějaký nezávislý subjekt?
 4. Pokud má konkurence certifikát NSF, podle jakých standardů certifikace proběhla a jakých konkrétních znečišťujících látek se týká? Podívejte se také na ověření průtoku a kapacity.
 5. Ukazují výsledky testování údaje za celou uváděnou dobu životnosti hodnoceného filtru, jak to je u výsledků testování eSpring Zařízení na úpravu pitné vody? Výsledky testování provedeného na konci doby životnosti filtru zaručují, že zařízení dosahuje alespoň testem zjištěné účinnosti po celou svou dobu životnosti. Pokud se výsledky testování vztahují k začátku životnosti filtru, nemůžete vědět, do jaké míry se účinnost v průběhu životnosti filtru zhorší.
Co znamená označení "Gold Seal Approval"?

Sdružení pro kvalitu vody (Water Quality Association, WQA) vyvinulo program Gold Seal Approval (Zlatá pečeť), jehož cílem je pomáhat spotřebitelům při výběru kvalitních systémů na úpravu vody. Zlatou pečeť uděluje jen těm systémům, které splňují nebo převyšují standardy odvětví (viz níže). eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody označení Zlatá pečeť získalo. Podrobnější informace o Sdružení pro kvalitu vody najdete níže.

Požadavky pro získání Zlaté pečetě

 • Při testování účinnosti výrobku se měří schopnost snižovat obsah znečišťujících látek v průběhu celé životnosti systému na úpravu vody.
 • Při testování mechanické pevnosti se měří pevnost pod tlakem přesahujícím běžné požadavky domácích systémů na úpravu vody a simuluje se běžné používání pod dobu 10 let.
 • Testování bezpečnosti materiálů ověřuje, že se do vody nemohou dostat žádné škodlivé látky.
 • Posouzení tištěných materiálů zajišťuje, že inzerce, etikety a pokyny pro instalaci dodržují vysoké etické standardy Sdružení pro kvalitu vody.

Zákazníci výrobky ověřené sdružením WQA snadno rozpoznají podle známky Zlaté pečetě nebo si je mohou dohledat na internetových stránkách sdružení WQA (www.wqa.org).

Sdružení WQA si dalo za cíl prosazovat v odvětví systémů na úpravu pitné vody nejvyšší standardy serióznosti, integrity, férového přístupu a zavázalo se provádět velmi přísná testování výrobků. Sdružení WQA zastupuje více než 2200 členských společností z USA a téměř 400 členských společností z 82 dalších zemí.

Lze životnost uhlíkového filtru prodloužit zpětným výplachem, aby se z něj vyplavily znečišťující látky?

Ne. I když někteří výrobci doporučují zpětný výplach (propláchnutí filtru opačným směrem neupravenou vodou) jako způsob prodloužení životnosti filtru, tento postup naopak životnost filtru zkracuje z těchto důvodů:

 1. Při úpravě vody pomocí uhlíkového filtru se znečišťující látky usazují ve vrstvách, přičemž největší koncentrace dosahují ve vnějších částech filtru. Tyto vrstvy postupně postupují dovnitř, a když dosáhnou až k jádru, filtr je třeba vyměnit.
 2. Při zpětném výplachu se znečišťující látky usadí ve vnitřní části filtru.
 3. Když se filtr vrátí k běžnému provozu, mohou se znečišťující látky, které se usadily ve vnitřní části filtru, začít uvolňovat do přefiltrované vody, čímž se účinnost filtru snižuje. Odborníci se shodují, že zpětný výplach není pro uhlíkové filtry vhodný.
Konkurenční výrobce provedl ukázku, ve které pro srovnání filtrované vody z jejich systému a z eSpring Zařízení na úpravu
pitné vody použil elektřinu. Voda ze zařízení eSpring zhnědla, zatímco jejich voda zůstala čistá. Proč?
Výrobce při ukázce využil jevu zvaného elektrolýza, který ukazuje odstranění minerálních látek a solí z pitné vody. Pokud jsou ve vodě minerální látky, voda je vodivá. Pokud ve vodě minerální látky nejsou, voda vodivá není. Pokud tedy do vody obsahující minerální látky vložíme železnou elektrodu, elektřina způsobí oxidaci neboli zrezivění železa. Při smíchání zoxidovaného železa s vodou se voda zabarví dohněda. Tato ukázka neprokazuje, jaké je množství znečišťujících látek ve vodě. Prokazuje jen přítomnost minerálních látek. Jak víte, jednou z předností eSpring Zařízení na úpravu pitné vody je fakt, že ve vodě zůstávají zachovány prospěšné minerální látky, jakými jsou vápník a hořčík. Jedná se o zavádějící ukázku, kterou Sdružení pro kvalitu vody (WQA) označilo za neetickou.
Co je to ozónová úprava vody? Je účinná?

Ozón je jedinečná forma kyslíku, která se používá při boji proti bakteriím a virům. Ozón vzniká působením elektrického oblouku nebo speciálního ultrafialového světla.

Výhody:

 • Zneškodňuje bakterie a viry

Nevýhody:

 • Je velmi obtížné dosáhnout konzistentní účinnosti.
 • Obecně není účinný proti organickým a anorganickým znečišťujícím látkám.
Co je TDS?

TDS je anglická zkratka pro celkový obsah rozpuštěných látek (Total Dissolved Solids). Měří množství anorganických látek ve vodě. Někteří výrobci systémů na úpravu pitné vody s vysokou schopností odstraňovat anorganické látky používají ukazatel TDS k prokázání účinnosti svých systémů. Nejedná se však o vyvážený ukazatel účinného filtrování, protože nebere v úvahu schopnost odstraňovat organické znečišťující látky.

Proč může mít eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody pozitivní výsledky testu na přítomnost bakterií?

Boj s bakteriemi je velice náročný a výsledek testu může ovlivnit celá řada proměnných. Existují patogenní bakterie, které způsobují onemocnění, a nepatogenní neboli heterotrofní bakterie, které onemocnění nezpůsobují. Ultrafialová lampa v zařízení eSpring ničí patogenní nebo ve vodě se vyskytující bakterie, které způsobují nemoci. Pokud se tedy v testech vody eSpring objeví pozitivní výsledky na bakterie, pečlivě prověřte podmínky, výsledky a postupy testování:

 • Používá se pro uchování vzorku vody sterilizovaná nádoba? Z nesterilizované nádoby se mohou do vzorku vody dostat bakterie. Nádoba umytá v ruce nebo v myčce sterilní není. Proběhlo testování vzorků okamžitě? Vzorky je třeba uchovávat v chladu a otestovat do 24 hodin. Pokud tomu tak není, do vody se mohou dostat bakterie.
 • Při odebírání vzorku se ujistěte, že je ventil rozbočovače zcela otevřený, aby se do vzorku s upravenou vodou nemohla dostat neupravená voda.
 • Pokud jste zařízení v poslední době nepoužívali, na minutu ho pusťte, aby se vyplavily případné bakterie z rozbočovače a potrubí.
V případě dodržení správného postupu při odebírání vzorku a testování by měly výsledky ukázat, že bakterie jsou zneškodněny. Je však třeba mít na paměti, že eSpring Zařízení na úpravu vody nevytváří sterilní vodu, tj. vodu, která by byla naprosto bez bakterií.

Obecné dotazy týkající se výrobku
Proč bych si měl eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody koupit?
Nejjednoznačnější důvod pořídit si zařízení na úpravu pitné vody mají ti, jejichž voda má nepříjemný zápach nebo špatnou chuť. Ale i zákazníci, kteří nemají zřejmý problém s kvalitou vodou, se mohou potýkat se závažnějšími problémy se znečišťujícími látkami, které se vyskytují ve vodě. Tyto látky, jako je např. olovo nebo vedlejší produkty dezinfekce, jsou bez barvy, chuti a zápachu. Takové látky nelze snadno odhalit, ale při jejich dlouhodobém požívání se můžeme vystavovat zdravotnímu riziku. Nejzávažnějším důvodem pro investici do eSpring Zařízení na úpravu pitné vody je snížení obsahu těchto znečišťujících látek. Pokud Vám jde jen o zlepšení chuti a vůně vody, existuje řada systémů na úpravu vody, která se s tímto úkolem uspokojivě vypořádá. Systémů, které dokáží snížit obsah organických znečišťujících látek, chemických látek a pesticidů však existuje mnohem méně. A jen několik málo přístrojů dokáže účinně zničit bakterie a viry přenášené vodou a způsobující nemoci. eSpring Zařízení na úpravu pitné vody plní všechny tyto funkce. Naše zařízení kromě toho poskytuje upravenou vodu dle momentální potřeby a při vysokém průtoku, což je mnohem pohodlnější způsob než využívání balené vody nebo převařování vody. Má rovněž nízké nároky na údržbu. Systém dokáže snížit obsah více než 160 znečišťujících látek, včetně 145 potenciálně zdraví škodlivých látek, a zneškodňuje více než 99,99 % potenciálně zdraví ohrožujících bakterií a virů přenášených vodou. Této kombinaci funkcí a předností se plně nedokáže vyrovnat žádný jiný systém, který vodu upravuje bezprostředně před jejím použitím.
Vztahuje se na eSpring Zařízení na úpravu pitné vody záruka?
Záruční podmínky eSpring Zařízení na úpravu pitné vody odpovídají těm nejvelkorysejším záručním podmínkám poskytovaných výrobci jiných systémů na úpravu vody. Vzhledem k povaze výrobku se zařízení nakonec opotřebí a bude jej nutné vyměnit. Celoživotní záruka proto není vhodná. eSpring Zařízení na úpravu pitné vody je navrženo a zkonstruováno tak, aby na trhu patřilo k těm nejspolehlivějším a nejtrvanlivějším.
Jaké výsledky testování jsou pro eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody k dispozici?
Tvrzení o účinnosti eSpring Zařízení na úpravu pitné vody primárně vycházejí z mezinárodní certifikace NSF. Ke každému výrobku je přiložen datový formulář NSF s údaji o účinnosti systému. Tyto testy certifikují eSpring Zařízení na úpravu pitné vody podle normy NSF/ANSI č. 42 (chuť, vůně a čistota), č. 53 (účinky na zdraví, např. těkavé organické látky), č. 55 (mikrobiologická úprava vody ultrafialovou lampou) a č. 401 (nově se objevující znečišťující látky, včetně některých léků na předpis, volně prodejných léků, nových typů herbicidů atd., které se ve stopovém množství nacházejí v pitné vodě). Tyto testy provedla organizace NSF International podle přísných standardů NSF/ANSI, a proto jsou výsledky považovány za důvěryhodné a uznávané.
Proč potřebuji eSpring Zařízení na úpravu pitné vody, když mne zajímá především filtrování
anorganických znečišťujících látek?
eSpring Zařízení na úpravu pitné vody snižuje obsah některých anorganických látek, jako je olovo, rtuť a radon. Systém však také zlepšuje chuť, vůni a čistotu vody, snižuje obsah široké škály možných organických znečišťujících látek a ničí patogenní bakterie a viry přenášené vodou. Průzkum trhu ukazuje, že právě tyto účinky úpravy pitné vody vyžaduje většina zákazníků. Pokud však potřebujete systém, který primárně odstraňuje anorganické znečišťující látky, jako jsou soli a dusičnany, měli byste se poohlédnout po jiných systémech, které se zaměřují právě na tyto látky.
Lze eSpring Zařízení na úpravu pitné vody používat u domácích studen?
eSpring Zařízení na úpravu pitné vody je určeno k úpravě pitné vody z veřejných vodovodů nebo domácích studen, jejichž voda je považována za pitnou. eSpring Zařízení na úpravu pitné vody bylo otestováno na mnohem vyšší úroveň znečišťujících látek, než se kterou se setkáme v domácnostech s vodou z veřejných vodovodů. Pokud se eSpring Zařízení na úpravu pitné vody používá u domácí studně, jednou ročně je třeba vodu otestovat a ujistit se, že je stále pitná.